Concurs post vacant

ANUNŢ

Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții contractuale de execuție vacante:

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Paznic – din cadrul Centrului de Agrement Stejarul.

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.15 din  H.G nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și anume:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației

Elvețiene;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 5. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 7. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Paznic – din cadrul  Centrului de Agrement Stejarul.

Studii de specialitate: nu.

Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 1 an.

Să aibă domiciliul în localitatea Cornetu sau la o distanță cât mai apropiată de localitatea Cornetu;

Sa aibă disponibilitate pentru program prelungit și muncă pe timpul nopții;

Să aibă stagiul militar satisfăcut

Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Sport a Municipiului București, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

 1. în data de 04.03.2024, ora 10:30 - proba scrisă;
 2. interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor art. 41 alin 5 din H.G. nr.1336/2022.
 3. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției si la sediul DSTMB, pana in data de 23.02.2024, ora 14:00.
 4. Selecția dosarelor de concurs se va face in termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 27.02.2024.
 5. Rezultatele selecției dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea "admis" sau "respins", însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul DSTMB, precum și pe pagina de internet a DSTMB, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor, respectiv 27.02.2023.
 6. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet a DSTMB a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei .
 7. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 1. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 1. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 1. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 1. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 2. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 1. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 1. i) curriculum vitae, model comun european.

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din H.G. 1336/2022.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la  lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Nerespectarea prevederilor de mai sus, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul

Direcţiei pentru Sport și Tineret a Municipiului Bucureşti,

Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti,

Telefon 021.3249930 - Secretariat.

Email dsmb@sport.gov.ro

Program cu publicul:
Luni: 09 - 12
Vineri: 09 - 12

BIBLIOGRAFIE Paznic – din cadrul Centrului de Agrement Stejarul.
 • G. nr.198/2022, din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respective a Direcției pentru Sport a municipiului București
 • Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDINUL Nr. 780 din 12 august 2020 - Privind Condițiile pentru Accesul în Bazele Sportive;
 • ORDINUL Nr. 667 din 2020 - Privind Aprobarea Regulamentelor Privind Accesul în Bazele Sportive;
 • G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 • completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare – Legea nr.40/2010;
 • Hotărârea 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 • Legea nr. 307 din 12.07.2006, actualizată privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordinul 163/2007 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor;
 • Legea ISU nr. 307/2006, Capitolul II, secțiunea 1 și Secțiunea 6. 

Tematica de concurs
 • Scopul activității de pază;
 • Documentele în baza cărora se realizează activitatea de pază;
 • Componenta personalului de pază;
 • Condițiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească personalul de pază,
 • Dotarea personalului de pază;
 • Atribuțiile personalului de pază;
 • Obligațiile personalului de pază în timpul programului de muncă;
 • Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual;
 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.