Anunț funcție contractuală

Anunț funcție contractuală

Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 

 • 1 funcție contractuală de execuţie vacantă de Consilier IA – din cadrul Biroului Sport și Tineret - Compartimentul Sport.

 

Conditiile de participare la concurs:

 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.15 din  H.G nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și anume:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui

stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei

Elveţiene;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 5. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 7. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de Consilier IA - Compartimentul Sport.

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de 6 ani și 6 luni.

Concursul se va desfășura la sediul Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti, din Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti, după cum urmează:

 1. în data de 28.02.2023, ora 10:30 - proba scrisă;
 2. interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise, conform prevederilor art. 41 alin 5 din H.G. nr.1336/2022.
 3. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anuntului pe pagina de internet a institutiei si la sediul DSTMB, pana in data de 21.02.2023, ora 14:00.
 4. Selectia dosarelor de concurs se va face in termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 23.02.2023.
 5. Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul DSMB, precum şi pe pagina de internet a DSMB, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor, respectiv 24.02.2023.
 6. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a DSMB a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei .
 7. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine

următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

aflate în termen de valabilitate;

 1. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea

de nume, după caz;

 1. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

 1. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea

postului;

 1. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 2. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni

anterior derulării concursului;

 1. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis

infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor

persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările

ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ,

sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate

presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte

categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea

psihologică a unei persoane;

 1. i) curriculum vitae, model comun european.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului

sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă,

adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de

concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care

asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta

Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale

autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din H.G. 1336/2022.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul

de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau

autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail

comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la  lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei

scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice

ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1

MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

 Nerespectarea prevederilor de mai sus, după caz, conduce la respingerea candidatului.

 Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei

de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare

pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul

Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti,

Bdul. Ghe. Magheru, nr.28-30, et.6, sector 1, Bucureşti,

Telefon 021.3249930 - Secretariat.

Email dsmb@sport.gov.ro

 

BIBLIOGRAFIE  Consilier IA Biroului Tineret si Sport – Compartiment Sport

 1. Hotărârea nr. 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului;
 2. G. nr.198/2022, din 10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, respective a Direcției pentru Sport a municipiului București
 3. Legea educației fizice şi sportului nr.69/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000;
 5. ORDINUL nr. 269 din 6 iunie 2008 - Privind Obligațiile Aflate în Sarcina Organizatorului de Competiții sau Jocuri Sportive;
 6. ORDINUL Nr. 780 din 12 august 2020 - Privind Condițiile pentru Accesul în Bazele Sportive;
 7. ORDINUL Nr. 667 din 2020 - Privind Aprobarea Regulamentelor Privind Accesul în Bazele Sportive;
 8. G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
 9. LEGEA Nr. 4 din 9 ianuarie 2008 - Privind Combaterea și Prevenirea Violenței cu Ocazia Jocurilor Sportive;
 10. completările ulterioare;
 11. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificirile și completările ulterioare;
 12. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;